ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Őrizd az Álmod Alapítvány által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyeket a szervezetünk, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a legérthetőbb formában közölje az érintettekkel, hogy ki, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel a rendelkezésre bocsátott adatokat, valamint tájékoztassa az érintetteket jogaikról és a nyitva álló jogorvoslati lehetőségeikről.

Jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a szervezetünk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvény-könyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok kezelésének elveit az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 REN-DELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) fekteti le.

A személyes adatok

• kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átlátható módon végezzük („jog-szerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
• az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeljük („célhoz kötöttség”);
• Ügyelünk arra, hogy az adatkezelés céljai szempontjából a személyes adatok megfelelőek és relevánsak legyenek, és csak a célok megvalósulásához szükséges adatokat kezeljük („adattakarékosság”);
• gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük („pontosság”);
• tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelkezéseinek megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
• kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítsuk a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
• Az adatkezelő felel azért, hogy az adatkezelése megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a megfelelés igazolásáért („elszámoltathatóság”).

2. ADATKEZELŐ ADATAI:

Őrizd az Álmod Alapítvány

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Új u.58.
Nyilvántartási száma: 08-01-0051345
Adószáma: 18651900-1-03
Képviseli: Ádám Zsuzsanna, a kuratórium elnöke

E-mail cím: palyazat@orizdazalmod.hu
Web: orizdazalmod.hu

3. A KEZELT ADATOK KÖRE:

3.1) A pályázó neve; személyes adatai; telefonszáma; e-mail címe;

3.2) A pályázó elmúlt 6 hónapi anyagi helyzetére vonatkozó tájékoztató;

3.3) A pályázó bankszámlaszáma;

3.4) A kedvezményezett gyermek neve, személyes adatai.

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A regisztráció során megadott adatok tárolása a jótékonysági projekt támogatását szolgálja, gyermekek részére történő adományozást segíti elő.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adományozó önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése

Az Alapítvány a személyes adatokat három évig őrzi meg.

6. ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül a jótékonysági programhoz csatlakozók előzetes tájékoztatására. Az adatok kizárólag ezután kerülnek nyilvántartásba.
Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez szükséges, már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

7. ÜGYINTÉZÉS, PANASZKEZELÉS

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei az érintettnek:
Joga van:
• tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről;
• adatai helyesbítését kérni, amennyiben adatai helytelenek, pontatlanok vagy nem teljesek;
• személyes adatai törlését kérni, amennyiben nincs már rájuk szükség, vagy azok kezelése jogellenes.

Jogorvoslati lehetőség: az illetékes törvényszék előtt, a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy figyelemmel kíséri az adatkezeléssel kapcsolatos európai és hazai jogszabály módosításokat, és jelen adatkezelési szabályzatot szükség esetén módosítja a jogszerű adatkezelés és adatfeldolgozás érdekében, és arról Önt jelen honlapon tájékoztatja.

Kelt: Budapest, 2020. június 26.